BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1570/TCT-CS
V/v xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 1905/CT-KT2 ngày 2/5/2013 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc xử phạt vi phạm hành chính vềthuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Cục Thuế thìtrường hợp vướng mắc tại công văn số 1905/CT-KT2 nêu trên tương tự với trườnghợp vướng mắc nêu tại công văn số 156/CT-KT1 ngày 9/1/2013 của Cục Thuế gửiTổng cục Thuế. Trước đó, Cục Thuế đã có công văn số 3587/CT-KT1 ngày 19/6/2012gửi Tổng cục Thuế đề nghị được hướng dẫn về việc xử phạt vi phạm hành chính vềthuế (tại công văn số 156/CT-KT1 Cục Thuế có đề cập đến việc trả lời công vănsố 3587/CT-KT1 vì có nội dung vướng mắc tương tự).

Về vấn đề này, ngày 6/3/2013, Tổngcục Thuế đã có công văn số 710/TCT-CS về xử phạt vi phạm hành chính về thuế trảlời công văn số 3587/CT-KT1 nêu trên của Cục Thuế với nội dung như sau:

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Nai căncứ Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007, Nghị định số 13/2009/NĐ-CP ngày13/2/2009 của Chính phủ, Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tàichính quy định về việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế, công văn số 757/TCT-PCngày 6/3/2009 của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế vàtrường hợp cụ thể của doanh nghiệp để xử lý theo đúng quy định của phápluật".

Đề nghị Cục Thuế căn cứ quy địnhtại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế nêu trên để hướng dẫn doanh nghiệpthực hiện theo đúng quy định pháp luật về thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Đồng Nai biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ