BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1570/TCT-PCCS
V/v: Mất hoá đơn trong trường hợp bất khả kháng

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn số 606 CT-THDT/HCQT-TV ngày 29/3/2007 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về việc xử lý mất hoá đơn do nguyên nhân khách quan, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1, Mục V, Phần A Thông tư 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 252/2004 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế;

Căn cứ điểm 4, Mục C, Thông tư 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn; thì:

Trường hợp mất hoá đơn của các đơn vị sản xuất kinh doanh trong tình trạng bất khả kháng do cháy cửa hàng kinh doanh, văn phòng làm việc có cả hồ sơ và hoá đơn Tài chính đã báo công an…; có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền chứng minh vụ việc xảy ra là do nguyên nhân khác quan, bất khả kháng gây ra thì có thể xem xét miễn trừ giảm xử phạt hành chính đối với hành vi làm mất hoá đơn theo Điều 3 Pháp lệnh xử phạt hành chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Gia Lai được biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương