BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1571/BXD-HĐXD
V/v thực hiện một số nội dung của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 13/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 591/SKHĐT-TĐ ngày 17/6/2014 của Sở Kếhoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu đề nghị hướng dẫn thực hiện một số nội dung củaNghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượngcông trình (Nghị định số 15/2013 /NĐ-CP) và Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày15/8/2013 của Bộ Xây dựng về quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kếxây dựng công trình (Thông tư số 13/2013/TT-BXD) Sau khi xem xét, Bộ Xây dựngcó ý kiến như sau:

1. Về việc thẩm tra dự toán xây dựng công trình:

Nội dung thẩm tra thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựngđược quy định tại Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP và Khoản 1, Khoản2 Điều 4 Thông tư số 13/2013/TT-BXD Tại Khoản 6 Điều 4 Thông tư số13/2013/TT-BXD có quy định: “Trong trường hợp cần thiết, người phê duyệt thiếtkế đề xuất với cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm tra thêm các nội dung khácngoài các nội dung cần thẩm tra đã quy định tại Khoản 1, Khoản 2 của Điều này”.

2. Về việc chỉ định tổ chức, cá nhân thẩm tra thiết kế:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP trườnghợp cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng không đủ điều kiện để thẩm tra thiết kếthì cơ quan này được thuê hoặc chỉ định tổ chức tư vấn, cá nhân có đủ điều kiệnnăng lực thực hiện thẩm tra thiết kế. Việc chỉ định tổ chức tư vấn, cá nhân cóđủ điều kiện năng lực thực hiện thẩm tra thiết kế được quy định tại Khoản 3Điều 4 Thông tư số 13/2013/TT-BXD.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnhLai Châu nghiên cứu và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu;
- Lưu: VT, HĐXD (LQT-05).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh