BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1571/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn áp dụng Thông tư số 01/2015/TT-BXD .

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2015

Kính gửi: Sở Giao thông vận tảitỉnh Nghệ An

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1441/SGTVT-CLTĐngày 16/6/2015 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An đề nghị hướng dẫn áp dụngThông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác địnhđơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng (Thông tư số01/2015/TT-BXD ) Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Nguyên tắc phân loại nhóm nhân công trong xâydựng quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 01/2015/TT-BXDtheo loại công táccần thực hiện, cụ thể bao gồm các công tác sau:

* Nhóm I:

- Mộc, nề, sắt, bê tông (trừ bê tông nhựa), cốppha, hoàn thiện, đào đất, đắp đất;

- Kháo sát xây dựng (bao gồm cả đo đạc xâydựng);

- Vận hành các loại máy xây dựng (máy làm đất,máy đầm, máy nâng hạ, máy khoan, máy đóng ép cọc, máy bơm, máy hàn,....) baogồm cả nhân công thủ công trực tiếp phục vụ công tác xây dựng.

* Nhóm II:

Các công tác còn lại không thuộc nhóm I.

Trên cơ sở nguyên tắc trên, đề nghị Quý đơn vịáp dụng cho phù hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, Vụ KTXD (G).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh