TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1571/TCHQ-GSQL
V/v: Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công điện số 07/HQLS-NV ngày 16/3/2006 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về thủ tục chuyển cửa khẩu đối với mặt hàng là máy xay ngũ cốc các loại của Công ty TNHH Điện Cơ An Phát, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Điểm e, khoản 3, Điều 18, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định: "Hàng hóa nhập khẩu đưa vào kho ngoại quan được phép chuyển cửa khẩu từ cửa khẩu nhập về kho ngoại quan; hàng hóa gửi kho ngoại quan xuất khẩu được chuyển cửa khẩu từ kho ngoại quan ra cửa khẩu xuất".

2. Điểm 17, công văn số 58/TCHQ-GSQL ngày 06/1/2006 quy định: "Hàng nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ không có vận tải đơn thì người khai hải quan không phải nộp chứng từ này khi làm thủ tục hải quan".

3. Tại Địa điểm thông quan Mỹ Đình đã có kho ngoại quan của Công ty cung ứng nhân lực và thương mại Quốc tế Hà Nội được thành lập tại Quyết định số 1589/QĐ-TCHQ ngày 28/9/2005 của Tổng cục Hải quan.

4. Căn cứ các quy định nêu trên, mặt hàng máy xay ngũ cốc các loại của Công ty TNHH Điện Cơ An Phát được áp dụng thủ tục chuyển cửa khẩu từ cửa khẩu Tân Thanh về làm thủ tục tại kho ngoại quan Mỹ Đình.

Khi làm thủ tục chuyển cửa khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập cần kiểm tra, đối chiếu kỹ hồ sơ lô hàng, tờ khai nhập-xuất kho ngoại quan, yêu cầu doanh nghiệp xuất trình thêm hợp đồng thuê kho ngoại quan. Trường hợp doanh nghiệp không chứng minh được lô hàng nhập khẩu có đích đến là Kho ngoại quan Mỹ Đình thì không giải quyết cho chuyển cửa khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP.Hà Nội;
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu