BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1571 TCT/CƠ Sở
V/v thuế GTGT đ/với hàng XK và v/c hàng XK

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Nam Định

Trả lời công văn số 221 CT/NV ngày 5/3/2003 của Cục thuế tỉnh Nam Định về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 1186/NHNN-QLNH ngày 1/11/2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thực hiện thanh toán tiền bán hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng thì thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ ngân hàng của bên nhập khẩu sang ngân hàng của bên xuất khẩu để thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ cho bên xuất khẩu. Như vậy, doanh nghiệp xuất khẩu hàng hoá sang các nước có chung đường biên giới với Việt Nam, người mua ở nước ngoài ủy quyền cho người Việt Nam chuyển tiền vào ngân hàng các tỉnh biên giới để trả tiền hàng cho doanh nghiệp xuất khẩu hàng hoá thì trong trường hợp này thì hàng hoá xuất khẩu không đủ điều kiện để áp dụng thuế suất thuế GTGt 0%.

2. Căn cứ quy định tại điểm 22, mục II, phần A, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính thì vận tải quốc tế bao gồm vận tải của nước ngoài hoặc của các cơ sở kinh doanh vận tải trong nước tham gia vận tải hàng hoá, hành khách từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc ngược lại thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Như vậy, hoạt động vận chuyển hàng hoá từ cảng Sài Gòn của Việt Nam sang cảng Phòng Thành của Trung Quốc thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Nam Định biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc