VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1571/VPCP-KTN
V/v thay đổi chủ đầu tư hai hợp phần thuộc Dự án tăng cường ATGT trên quốc lộ ở phía Bắc, vốn vay Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Xét báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (công vănsố 37/UBATGTQG ngày 12 tháng 2 năm 2009) về thay đổi chủ đầu tư hai hợp phầnthuộc Dự án tăng cường an toàn giao thông trên các quốc lộ ở phía Bắc Việt Nam,vay vốn Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hảicó ý kiến như sau:

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã ban hành Quyết định số 318/QĐ-UBATGTQG ngày 15 tháng 10 năm 2008 bổ sung, sửa đổi QĐ số 106/QĐ-BATGTQGngày 09 tháng 4 năm 2008 về việc chuyển giao cho Cục Đường bộ Việt Nam thựchiện nhiệm vụ chủ đầu tư hai hợp phần: tư vấn và hợp phần nâng cao nhận thức vềan toàn giao thông của người dân và người tham gia giao thông thay cho Vănphòng Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia khi chưa báo cáo Thủ tướngChính phủ, là chưa phù hợp với ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại côngvăn số 165/TTg-CN ngày 29 tháng 01 năm 2007 về cơ chế thực hiện Dự án tăngcường an toàn giao thông đường bộ vay vốn Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cần rút kinh nghiệm vềviệc này; đồng thời tiếp tục chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện hai hợpphần thuộc Dự án nêu trên theo đúng tiến độ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban An toàn giaothông Quốc gia và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, GTVT, TC, CA, Y tế, GD&ĐT, NHNNVN;
- BQL dự án ATGT;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Kiều Đình Thụ, cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC, KGVX, TH;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ