VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1572/VPCP-KTN
V/v thực hiện Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét báo cáo của Bộ Giao thông vận tải công văn số 67/BGTVT-VP ngày 06 tháng 01 năm 2009 về việc thực hiện Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch kiểm traviệc thực hiện chính sách, chiến lược quy hoạch, kế hoạch của Chính phủ năm2008 và đề xuất kế hoạch kiểm tra năm 2009, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ýkiến như sau:

1. Đồng ý việc tăng suất đầu tư cho duy tu, bảo dưỡng đườngbộ, Bộ Giao thông vận tải làm việc với Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết theoquy định.

2. Về việc thu hồi lại đất hàng lang an toàn giao thôngđường bộ và bố trí tái định cư cho các tập thể, cá nhân bị thu hồi đất, Bộ Giaothông vận tải làm việc với các địa phương để giải quyết.

3. Về kinh phí xây dựng đường gom để xóa bỏ đường đấu nốitrái phép vào các tuyến quốc lộ theo Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng6 năm 2007 của Chính phủ và Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007của Thủ tướng Chính phủ, giao Bộ Giao thông vận tải thống kê cùng các địaphương phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất nguồn vốn, trình Thủ tướngChính phủ.

4. Về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05tháng 11 năm 2004 của Chính phủ: giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, nghiêncứu, soạn thảo Nghị định thay thế Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11năm 2004 của Chính phủ theo hướng thuận lợi cho công tác quản lý bảo vệ hànhlang an toàn đường bộ, phù hợp với Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đã đượcQuốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 13 tháng 11 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, cổng TTĐT, các Vụ: TCCV, KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn