ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1573/STC-QLGCS
V/v: thực hiện Thông tư số 78/2012/TT-BTC ngày 18/5/2012 của Bộ Tài chính về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá.

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 29 tháng 06 năm 2012

Kính gửi:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Sở Công thương;
- Sở Giao thông và Vận tải;
- Sở Y tế;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Công an Tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Chi cục Quản lý thị trường;
- Hiệp hội Du lịch Tỉnh;
- Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh;
- Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 18/5/2012, Bộ Tài chính banhành Thông tư số 78/2012/TT-BTC về việc“hướng dẫn một số điều của Nghị địnhsố 84/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hànhchính trong lĩnh vực giá”, thông tư có hiệu lực kể từ ngày 05/7/2012.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tạivăn bản số 3284/UBND-VP ngày 08/6/2012 về việc thực hiện Thông tư số78/2012/TT-BTC ngày 18/5/2012 của Bộ Tài chính, Sở Tài chính xin thông báo tớicác Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố để có cơ sở nghiên cứu, thựchiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quanphản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính nghiên cứu, giảiquyết.

(Thông tư đăng tại Cổng thông tinđiện tử của Bộ Tài chính, địa chỉ: http://www.mof.gov.vn, hoặchttp://vbpq.mof.gov.vn)

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Tỉnh (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLGCS.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Bùi Thị Dung