BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1573 TCT/CS
V/v khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Vĩnh Long

Trả lời công văn số 67/CV-CT ngày 26/2/2003 của Cục thuế tỉnh Vĩnh Long hỏi về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 1, mục II, phần A điểm 2.26, 2.27 mục II Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính thì sơ chế hàng thủy sản là quá tình từ nguyên liệu qua các công đoạn sơ chế thành bán thành phẩm nhằm mục đích để bảo quản sản phẩm hàng hoá và dễ vận chuyển, sau khi được sơ chế vẫn là hàng tươi sống kể cả loại được ướp đông hoặc phơi khô.

Căn cứ hướng dẫn trên nếu Xí nghiệp Chế biến Thủy sản mua mực nguyên liệu đã được người bán thực hiện một phần như: cắt bỏ đầu, móc nang, lột da nhằm mục đích bảo quản sản phẩm hàng hoá và sau khi được sơ chế vẫn là hàng tươi sống thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ hướng dẫn tại điểm 1.2b Mục III phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC .

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Vĩnh Long biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc