BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1574/BXD-KTXD
V/v: chi phí thiết kế công trình xây dựng.

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2015

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấnđầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 195/2015/CDC-TTN ngày15/5/2015 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam vềchi phí thiết kế công trình xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở đào tạo thực nghiệm Trường Đạihọc Xây dựng tại tỉnh Hà Nam – Hợp phần I: Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹthuật được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Dự án tại Quyết định số 2507/QĐ-BGDĐTngày 18/7/2014. Theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ- BXD ngày 29/9/2009 củaBộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tưxây dựng công trình thì chi phí thiết kế công trình xây dựng nêu trên được xácđịnh bằng tỷ lệ % theo quy mô, loại và cấp công trình nhân với chi phí xây dựng(chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán được duyệt của công trình đó làphù hợp với quy định. Việc thanh toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồngđã ký kết và quy định của Nhà nước có liên quan.

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Namcăn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh