BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1574/TCHQ-GSQL
V/v xác minh C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan Bình Dương.

Tiếp theo công văn số 58/GSQL-TH vềviệc xác minh 03 C/O mẫu D số tham chiếu 00658/JKM /06/2010, 00591/JKM /06/2010và 00126/JKM /06/2010, Tổng cục Hải quan thông báo như sau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu Dcủa Indonesia đã không trả lời kết quả xác minh các C/O dẫn trên trong thờigian quy định của Hiệp định thương mại hàng hóa ATIGA. Do vậy, các C/O nêu trênkhông được chấp nhận để hưởng ưu đãi theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơnvị được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn