BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1574/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2009

Kính gửi:

- Công ty TNHH Giầy Ngọc Tề
(Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên);
- Công ty TNHH giao nhận vận chuyển quốc tế Nam Khải
(53 Quang Trung, Hà Nội);
- Công ty TNHH giao nhận Biển Đông
(1A Công trường Mê Linh, Q1, TP Hồ Chí Minh).

Trả lời công văn số 06/09-NT ngày 20/3/2009 của Công ty TNHHGiầy Ngọc Tề, công văn số 090305/CV-NK ngày 05/3/2009 của Công ty TNHH giaonhận vận chuyển quốc tế Nam Khải, công văn số 17/2009-KT ngày 21/3/2009 củaCông ty TNHH giao nhận Biển Đông về việc thuế suất thuế GTGT, Tổng cục Thuế cóý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 3 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT thì thuế suấtthuế GTGT đối với phí xếp dỡ container tại cảng bốc hàng và cảng dỡ hàng đốivới hàng hoá được vận chuyển bằng container (THC-Terminal Handling Charge) vàphí vận chuyển hàng từ nhà máy về kho, bốc xếp hàng từ xe tải vào kho để kiểmđếm, dán nhãn, phân loại và bốc xếp hàng vào containner, vận chuyển hàng từ khođến cảng (gọi tắt là CFS: container freight station) từ ngày 01/01/2009 thuộcdiện chịu thuế GTGT với thuế suất 10%.

Tại khoản 16 Điều 1 Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giảm thuế GTGT đối với một sốhàng hoá, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn thì "Bốc xếp"thuộc diện được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT từ ngày 01/02/2009 đến hếtngày 31/12/2009.

Căn cứ hướng dẫn trên, từ ngày 01/02/2009 đến hết ngày31/12/2009, phí THC và phí CFS nêu trên thuộc diện được giảm 50% mức thuế suấtthuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để các đơn vị biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương