BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1574/TCT-CS
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2011

Kính gửi: Công ty TNHH Thiên Tự Phước.

Trả lời công văn số 15/VB-TTP ngày01/3/2011 của Công ty TNHH Thiên Tự Phước về việc ưu đãi thuế TNDN đối với hàngkhuyến mại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với kỳ tính thuế năm 2008:Tổng cục Thuế có công văn số 340/TCT-CS ngày 23/01/2009 về ưu đãi thuế TNDN đốivới các khoản thu nhập khác.

2. Từ kỳ tính thuế năm 2009 trở đi:Tại điểm 2, Công văn số 1184/CT-THHT ngày 26/5/2010 của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồnghướng dẫn ưu đãi đối với hàng khuyến mại là phù hợp với quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHHThiên Tự Phước biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng để cóhướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường