BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1575/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn chi phí nhân công trong xây dựng.

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2015.

Kính gửi: Ban quản lý các dự án đầu tư – Ban Quản lý khu kinh tế tỉnhKon Tum

Bộ Xây dựng nhận được vănbản số 1971/LĐTBXH-LĐTL ngày 27/5/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộiđề nghị Bộ Xây dựng trả lời theo thẩm quyền nội dung liên quan đến chi phí nhâncông trong ngành xây dựng theo văn bản số 43/CV-BQLDA ngày 14/5/2015 của Banquản lý các dự án đầu tư – Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum, Bộ Xây dựng cóý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 15 Nghịđịnh số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tưxây dựng công trình đã quy định: “Giá nhân công xây dựng được xác định trên cơsở tính đúng, tính đủ tiền lương nhân công và phù hợp với mặt bằng thị trườnglao động phổ biến của từng khu vực, tỉnh theo từng ngành nghề cần sử dụng”.

Ngày 02/4/2013, Bộ Xâydựng có văn bản số 551/BXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lậpvà quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012, theo đó việc điều chỉnh chi phí nhân công đểlập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùngquy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP phải dựa trên cơ sở mặt bằng giá nhâncông thực tế trên thị trường theo từng thời điểm tại từng khu vực thuộc các địaphương.

Như vậy, trường hợp khiChính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng làm thay đổi mặt bằng giá nhâncông thực tế thị trường thì đơn giá nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tưxây dựng công trình cũng được tính toán, điều chỉnh lại cho phù hợp với mặtbằng giá nhân công thực tế trên thị trường. Trường hợp việc điều chỉnh mứclương tối thiểu vùng nhưng không làm thay đổi mặt bằng giá nhân công thực tếthị trường thì không điều chỉnh đơn giá nhân công để lập và quản lý chi phí đầutư xây dựng công trình. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thìđơn giá nhân công thực hiện theo hướng dẫn của UBND tỉnh.

Từ ngày 15/5/2015, việcxác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theohướng dẫn của Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng và cáchướng dẫn của UBND tỉnh.

Trên đây là ý kiến củaBộ Xây dựng, đề nghị Ban quản lý các dự án đầu tư – Ban Quản lý khu kinh tếtỉnh Kon Tum thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh