BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1575/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 9240/CT-HTr ngày 03/04/2013 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về xác định chi phíkhi thanh lý xe ôtô có nguyên giá trên 1,6 tỷ đồng của Công ty TNHH Sản xuất vàThương mại Tân Á. Về vấn đề này, sau khi lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ Tàichính và báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản2 Điều 10 Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính:

"1. Đối với tài sản cố địnhcòn mới (chưa qua sử dụng), doanh nghiệp phải căn cứ vào khung thời gian sửdụng tài sản cố định quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này đểxác định thời gian sử dụng của tài sản cố định.

2. Đối với tài sản cố định đã quasử dụng, thời gian sử dụng của tài sản cố định được xác định như sau:

Thời gian sử dụng của TSCĐ

=

Giá trị hợp lý của TSCĐ

x

Thời gian sử dụng của TSCĐ mới cùng loại xác định theo Phụ lục 1 (ban hành kèm theo Thông tư này)

Giá bán của TSCĐ cùng loại mới 100% (hoặc của TSCĐ x tương đương trên thị trường)

Theo Phụ lục 1 ban hành kèm theoThông tư số 203/2009/TT-BTC : đối với phương tiện vận tải đường bộ thì thời giansử dụng từ 6 - 10 năm.

Tại điểm 1 Mục IV Phần C Thông tưsố 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quyđịnh: "1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừmọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: 1.1. Khoản chi thực tế phátsinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; 1.2. Khoảnchi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.".

Tại tiết e, điểm 2.2 Mục IV Phần CThông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định khoản chiphí trích khấu hao không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhậpchịu thuế như sau: "e) Phần trích khấu hao tương ứng với phần nguyên giávượt trên 1,6 tỷ đồng/xe đối với ôtô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống mới đăngký sử dụng và hạch toán trích khấu hao tài sản cố định từ ngày 1/1/2009 (trừôtô chuyên kinh doanh vận tải hành khách, du lịch và khách sạn); phần tríchkhấu hao đối với tài sản cố định là tàu bay dân dụng và du thuyền không sử dụngcho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, khách du lịch.

Ôtô chở người từ 9 chỗ ngồi trởxuống chuyên kinh doanh vận tải hành khách, du lịch và khách sạn là các ôtôđược đăng ký tên doanh nghiệp mà doanh nghiệp này trong Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh có đăng ký một trong các ngành nghề; vận tải hành khách, du lịch,kinh doanh khách sạn";

Tại điểm 4 Mục V Phần C Thông tư số130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định thu nhập khác:"4. Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản (trừ bất độngsản), các loại giấy tờ có giá khác. Khoản thu nhập này được xác định bằng (=)doanh thu thu được do chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản trừ (-) giá trịcòn lại của tài sản chuyển nhượng, thanh lý ghi trên sổ sách kế toán tại thờiđiểm chuyển nhượng, thanh lý và các khoản chi phí được trừ liên quan đến việcchuyển nhượng, thanh lý tài sản".

Tại khoản 12 Điều 2 Thông tư số203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sửdụng và trích khấu hao TSCĐ quy định: "Giá trị còn lại của tài sản cốđịnh: là hiệu số giữa nguyên giá của TSCĐ sau khi trừ (-) số khấu hao lũy kế(hoặc giá trị hao mòn lũy kế) của TSCĐ tính đến thời điểm báo cáo".

Căn cứ các quy định nêu trên, vềxác định thời gian sử dụng và trích khấu hao xe ôtô đã qua sử dụng của Công tyTNHH Sản xuất và Thương mại Tân Á, đề nghị Cục Thuế kiểm tra lại việc đăng kývà trích khấu hao xe ôtô trong khung thời gian sử dụng đối với phương tiện vậntải đường bộ theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 10 và Phụ lục 1 ban hành kèmtheo Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính.

Theo quy định tại tiết e điểm 2.2Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính:phần trích khấu hao tương ứng với phần nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe đốivới ôtô chở người từ 9 chỗ ngồi chỗ trở xuống mới đăng ký sử dụng và hạch toántrích khấu hao TSCĐ từ ngày 01/01/2009 không được tính vào chi phí hợp lý.

Trường hợp Công ty TNHH Sản xuất vàThương mại Tân Á bán thanh lý xe ôtô hiệu Porsche Cayenne có nguyên giá trên1,6 tỷ đồng đã qua sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Côngty thì giá trị còn lại của xe ôtô (là giá trị còn lại tính trên nguyên giá thựcmua TSCĐ trừ (-) số khấu hao lũy kế của TSCĐ đã trích tương ứng với giá trị 1,6tỷ đồng) tại thời điểm thanh lý xe có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định củapháp luật được hạch toán vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ văn bản quyphạm pháp luật và điều kiện thực tế đáp ứng của đơn vị để hướng dẫn đơn vị thựchiện theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST; Vụ CĐKT&KT; Cục TCDN; Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn