BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1575/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1770/CT- TTHT ngày 13/3/2009 của Cụcthuế TP Hồ Chí Minh, công văn số 090316-01CV-PT ngày 16/3/2009 của Công ty TNHHPeaktop Việt Nam, công văn số CVN-TL/PLAN-2009-24 ngày 24/3/2009 của Công tyTNHH Canon Việt Nam công văn số 090409/CV-VAT ngày 09/4/2009 của Công ty TNHHTM&DV VT Asean về thuế suất thuế GTGT đối với các dịch vụ do cơ sở kinhdoanh nội địa cung cấp cho tổ chức trong khu phi thuế quan nhưng địa điểm cungcấp và tiêu dùng ở ngoài khu phi thuế quan, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.3 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn các trường hợp không được ápdụng mức thuế suất 0% gồm:

"- Xăng, dầu bán cho xe ô tô của cơ sở kinh doanh trongkhu phi thuế quan mua tại nội địa;

- Xe ô tô bán cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan.

- Các dịch vụ do cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp cho tổchức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan nhưng địa điểm cung cấp và tiêu dùngdịch vụ ở ngoài khu phi thuế quan như: cho thuê nhà, hội trường, văn phòng,khách sạn, kho bãi; dịch vụ vận chuyển, đưa đón người lao động".

Căn cứ hướng dẫn trên, các dịch vụ do cơ sở kinh doanh nộiđịa cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan nhưng địa điểm cungcấp và tiêu dùng dịch vụ ở ngoài khu phi thuế quan như vận chuyển hàng hoá từcảng vào khu phi thuế quan và ngược lại, dịch vụ khai thuê hải quan, dịch vụxếp dỡ container từ bãi cảng lên tàu và ngược lại... thì không thuộc diện ápdụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương