BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1575 TCT/NV5
V/v hoàn thuế GTGT đối với dự án Vệ sinh 3 Thành phố

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Tổng công ty xây dựng Trường Sơn
- Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 207/CT-TC ngày 7/4/2003 của Tổng công ty xây dựng Trường Sơn về vấn đề hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án Vệ sinh 3 thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2003, Thông tư số 41/2002/TT-BTC và công văn số 868 TC/TCĐN ngày 13/7/2000 của Bộ Tài chính, trường hợp Liên danh Tổng công ty xây dựng Trung Quốc và Tổng công ty xây dựng Trường Sơn (CSCEC-TSCC) ký hợp đồng theo giá không có thuế GTGT với chủ dự án Vệ sinh 3 thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, dự án ODA vay ưu đãi được NSNN cấp phát, Liên danh CSCEC-TSCC được hoàn lại thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ đầu vào sử dụng cho dự án.

Việc hoàn thuế GTGT đối với Liên danh được hướng dẫn cụ thể tại điểm 3, mục IV, Thông tư số 41/2002/TT-BTC nêu trên

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty xây dựng Trường Sơn, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến