ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1575/UBND-ĐTQH
V/v tình hình quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Phan Thiết, ngày 09 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Các cơ quan chuyên môn của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tạiCông văn số 2835/BC-SXD ngày 17 tháng 12 năm 2009 về việc tình hình quản lý đầutư xây dựng trên địa bàn tỉnh và của Sở Nội vụ tại Công văn số 232/SNV-SXD ngày28 tháng 01 năm 2010 về việc ý kiến đề xuất giải quyết kiến nghị của Sở Xâydựng về tình hình quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ýkiến như sau:

1. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã,thành phố rà soát lại biên chế của các phòng, ban chuyên môn quản lý xây dựngcấp huyện, thị xã, thành phố; trường hợp thấy cần thiết phải bố trí tăng thêmcông chức của phòng chuyên môn có chức năng quản lý xây dựng theo như đề nghịcủa Sở Xây dựng thì bố trí tăng thêm trên cơ sở tổng chỉ tiêu biên chế hànhchính của địa phương đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và được UBND tỉnhphân bổ cho từng huyện, thị xã, thành phố.

2. UBND các huyện, thị xã, thànhphố tùy theo quy mô đầu tư trên địa bàn mà bố trí số cán bộ đảm bảo năng lựchoạt động cho các Ban Quản lý dự án. Cho phép các Ban Quản lý dự án các huyện,thị xã, thành phố được thực hiện tư vấn quản lý điều hành dự án các công trìnhtrên địa bàn không do UBND cấp huyện, thị xã, thành phố làm chủ đầu tư (nếu đủđiều kiện năng lực theo quy định).

3. Đối với các Ban Quản lý dự ánthuộc các Sở, nếu không đảm bảo năng lực theo quy định thì không được trực tiếpquản lý điều hành dự án. Yêu cầu các Sở này phải thuê đơn vị tư vấn đủ năng lựcđể quản lý điều hành dự án theo đúng quy định của Nhà nước. Đối với những dự ánđã có cơ quan quản lý sử dụng thì không giao cho các Sở làm chủ đầu tư mà giaotrực tiếp cho cơ quan quản lý sử dụng, nếu cơ quan này đủ điều kiện làm chủ đầutư theo đúng quy định của Luật xây dựng.

4. Riêng đối với Ban Quản lý dự áncông trình xây dựng (thuộc Sở Xây dựng) yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợpvới Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan để tham mưu chuyển thành Trung tâm tưvấn quản lý dự án (như mô hình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc SởGiao thông vận tải) theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, ĐTQH. Vinh (30b).

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành