BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1576/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kon Tum

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 770/CT-KTrT ngày12/03/2009 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum đề nghị hướng dẫn về thuế GTGT đối vớikhoản kinh phí hỗ trợ Báo Kon Tum thu thập thông tin viết tin, bài tuyên truyềnnhững chính sách trợ giúp người nghèo trên báo của Sở Lao động - Thương binh xãhội tỉnh Kon Tum. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.13, Mục II, Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTCngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định Hàng hoá, dịchvụ sau đây không thuộc diện chịu thuế GTGT:

"1.13- Xuất bản, nhập khẩu và phát hành:

a- Báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành, bao gồm cả hoạt độngtruyền trang báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành...

h- Tranh, ảnh, áp phích tuyên truyền cổ động là tranh, ảnh,áp phích, các loại tờ rơi, tờ gấp phục vụ cho mục đích tuyên truyền, cổ động,khẩu hiệu, ảnh lãnh tụ, Đảng kỳ, Quốc kỳ, Đoàn kỳ, Đội kỳ".

Căn cứ hướng dẫn trên, khoản kinh phí hỗ trợ báo Kon Tum đểthu thập thông tin, viết bài với mục đích tuyên truyền chế độ, chính sách trợgiúp người nghèo và không nhằm mục đích quảng cáo thì không thuộc diện chịuthuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kon Tum được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương