BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC KIỂM LÂM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------

Số: 1577/KL-BTTN
V/v Hội nghị giao ban các Vườn quốc gia năm 2009

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

Các Vườn quốc gia: Ba Bể; Ba Vì; Bạch Mã; Bái Tử Long; Bến En; Bidoup – Núi Bà; Bù Gia Mập; Cát Bà; Cát Tiên; Chư Mom Ray; Chư Yang Sin; Côn Đảo; Cúc Phương; Hoàng Liên; Kon Ka Kinh; Lò Gò Sa Mát; Mũi Cà Mau; Núi Chúa; Phong Nha – Kẻ Bàng; Phú Quốc; Pù Mát; Tam Đảo; Tràm Chim; U Minh Thượng; U Minh Hạ; Xuân Sơn; Vũ Quang; Xuân Thủy; Yok Đôn và Phước Bình.

Theo thông báo tại Công văn số 1528/KL-BTTN ngày 28/10/2009 của Cục Kiểm lâm, Hội nghị triển khai công tácquản lý bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học tại các Vườn quốc gia năm 2009được tổ chức từ ngày 24-25/11/2009 tại Vườn quốc gia Cát Tiên.

Cục Kiểm lâm thông báo chươngtrình Hội nghị và đề nghị các đơn vị được phân công báo cáo chuyên đề chuẩn bịbáo cáo và gửi về Cục Kiểm lâm, Nhà A3, Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 043 7331673, Fax: 04 3 7335685, Email: [email protected] trước ngày 20/11/2009.Bài tóm tắt trình bày trước Hội nghị yêu cầu ngắn gọn, súc tích và thời giankhông quá 15 phút./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, BTTN.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cương

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ GIAOBAN CÁC VƯỜN QUỐC GIA 2009

VỀCÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG VÀ BẢO TỒN THIÊN NHIÊN, KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NĂM2010 VÀ HỘI THẢO ĐÓNG GÓP Ý KIẾN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HỆTHỐNG RỪNG ĐẶC DỤNG
Địa điểm: Vườn quốc gia Cát Tiên

Ngày 24/11/2009

07:30 – 07:50

Đăng ký đại biểu

08:00 – 08:30

Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

Ban Tổ chức

Khai mạc Hội nghị

PCT Nguyễn Hữu Dũng

Phát biểu của Thứ trưởng Hứa Đức Nhị

08:30 – 08:45

Báo cáo kết quả triển khai công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên các vườn quốc gia năm 2009

P. Bảo tồn thiên nhiên – Cục Kiểm lâm

08:45 – 10:30

Báo cáo chuyên đề 1: Vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng rừng ở các vườn quốc gia

VQG Tam Đảo

Báo cáo chuyên đề 2: Vấn đề vùng đệm và quản lý vùng đệm

VQG Cát Tiên

Báo cáo chuyên đề 3: Công tác quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững vườn quốc gia gắn với phát triển du lịch sinh thái

VQG Côn Đảo

Báo cáo chuyên đề 4: Công tác quản lý bảo vệ rừng và chống chặt phá rừng

VQG Kon Ka Kinh

Báo cáo chuyên đề 5: Nghiên cứu khoa học đối với công tác bảo tồn

VQG Bạch Mã

10:30 – 10:45

Nghỉ giải lao

10:45 – 11:30

Báo cáo chuyên đề 6: Vấn đề đồng quản lý

VQG Bi Doup Núi Bà

Báo cáo chuyên đề 7: Việc thu hút đầu tư và vấn đề xã hội hóa đối với công tác bảo tồn

VQG Hoàng Liên

Báo cáo chuyên đề 8: Phát triển du lịch sinh thái và cho thuê môi trường rừng

VQG Bà Nà Núi Chúa

Báo cáo chuyên đề 9: Công tác phòng cháy chữa cháy rừng

VQG Bến En

11:30 – 13:30

Nghỉ ăn trưa

13:30 – 16:00

Tổng kết các báo cáo chuyên đề, định hướng và thảo luận

Ban Tổ chức

16:00 – 16:30

Tổng kết và bế mạc

PCT Nguyễn Hữu Dũng

Ngày 25/11/2009

Hội thảo đóng góp ý kiến dự thảoNghị định về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng.