BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1577 TCT/CS
V/v ưu đãi về thuế TNDN của công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời công văn số 811/NV-CT ngày 10/4/2003 của Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty cổ phần, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 13, Mục II Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần quy định: “Trường hợp doanh nghiệp Nhà nước không đủ điều kiện hưởng ưu đãi theo quy định của Luật Khuyến khích đầu tư trong nước thì giảm 50% thuế Lợi tức (Thuế thu nhập doanh nghiệp) trong 2 năm liên tiếp kể từ sau khi chuyển sang hoạt động theo Luật Công ty”

Nhưng tại khoản 1, Điều 26, Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ thay thế Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần có hiệu lực thi hành từ ngày 5/7/2002 quy định: “Được ưu đãi v thuế theo quy định của Luật Khuyến khích đầu tư trong nước như đối với doanh nghiệp thành lập mới mà không cần phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư”. Như vậy, từ khi Nghị định số 64/2002/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành Công ty cổ phần nếu không đủ điều kiện được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế theo quy định của Luật Khuyến khích đầu tư trong nước thì không còn được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm liên tiếp kể từ khi chuyển sang Công ty cổ phần.

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá được thành lập trước ngày Nghị định số 64/2002/NĐ-CP có hiệu lực thi hành đang được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP thì vẫn tiếp tục được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại theo quy định của Nghị định số 44/1998/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc