BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1577/TCT-PCCS
V/v: Thuế GTGT đối với điều hòa không khí lắp trên ôtô

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Nam Định

Trả lời công văn số 277CT/DN2 ngày 20/1/2006 của Cục thuế tỉnh Nam Định về việc thuế GTGT đối với điều hòa không khí lắp trên ôtô; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại mục II phần B Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày 4/12/2003 của Chính phủ quy định: "điều hòa nhiệt độ công suất từ 90.000BTU trở xuống" thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB 15% và tại điểm 3.23 mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định: "hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt", thuộc diện chịu thuế GTGT 10%. Căn cứ quy định trên:

- Trường hợp máy điều hòa không khí lắp trên ôtô có công suất từ 90.000BTU trở xuống áp dụng thuế suất thuế TTĐB là 15% và thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất là 10%.

- Trường hợp máy điều hòa không khí lắp trên ôtô có công suất trên 90.000BTU không thuộc diện chịu thuế TTĐB và thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất là 5%.

Trường hợp Công ty mua vào, bán ra mặt hàng máy điều hòa không khí lắp trên ôtô nhưng không ghi công suất máy điều hòa, thì đề nghị Cục thuế tỉnh Nam Định phối hợp với Sở Công nghiệp và Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp tỉnh kiểm tra và xác định công suất máy để thu thuế TTĐB, GTGT theo hướng dẫn nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Nam Định được biết. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo Tổng cục để có hướng dẫn kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương