VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1577/VPCP-ĐMDN
V/v: Thành lập Tổng công ty LIKSIN

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: -Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 7422/UBND-CNN ngày 18 tháng 11 năm 2005, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc thành lập Tổng công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu giấy, in và bao bì Liksin.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định việc thành lập Tổng Công ty Liksin hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con theo quy định tại Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- PTTg Nguyễn Tấn Dũng;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Dtu, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- VPCP: BTCN các PCN, Các vụ: TH, KTTH, Vụ IV;
- Lưu VT, ĐMDN (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn