VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1577/VPCP-KTN
V/v chủ trương đầu tư nâng cấp quốc lộ 14 đoạn qua tỉnh Đăk Nông (từ km 733 đến km 887)

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Đắk Nông (tờ trình số 3580/TTr-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009), ý kiến củaBộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 608/BKH-KCHT &ĐT ngày 28 tháng 01 năm2010), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 750/BGTVT-KHĐT ngày 02 tháng 02 năm2010), Bộ Tài chính (công văn số 1612/BTC-ĐT ngày 03 tháng 02 năm 2010) về chủtrương đầu tư nâng cấp quốc lộ 14 đoạn qua tỉnh Đắk Nông (từ km 733 đến km887), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải sớm hoànthiện các thủ tục đầu tư dự án nâng cấp quốc lộ 14 đoạn qua tỉnh Đắk Nông (từkm 733 đến km 887) theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 60/TB-VPCP ngày 08 tháng 03 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ; phối hợp với BộKế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để bố trí nguồn vốn thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (4)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý