TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1578/CT-TTHT
V/v: Thuế suất thuế giá trị giá tăng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2012

Kính gửi:

Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh
Công ty Olam International (Singapo)
Đ/chỉ: Phòng 1 Lầu 10, cao ốc AB, số 76, Lê Lai, Quận 1.
Mã số thuế: 6000346337-003.

Trả lời văn bản số 03/CV-OILRep ngày 21/2/2012 của Công ty (theophiếu chuyển số 134/PC-TCT ngày 28/2/2012 của Tổng cục Thuế) về thuế suất thuế giátrị gia tăng (GTGT), Cục thuế Thành phố có ý kiến như sau:

- Căn cứđiểm 1.1.b và điểm 3 mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng thì thuế suất thuế GTGT 0%áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu:

“ Dịchvụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ được cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ởnước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan.

Tổ chức ở nước ngoài là tổ chức nước ngoài khôngcó cơ sở thường trú tại Việt Nam, không phải là người nộp thuế giá trị gia tăngtại Việt Nam;

Cá nhân ở nước ngoài là người nước ngoài khôngcư trú tại Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và ở ngoài Việt Namtrong thời gian diễn ra việc cung ứng dịch vụ

“ Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ khôngđược quy định tại mục II Phần A; điểm 1, 2 mục II, phần B Thông tư này”.

- Căn cứ điểm 1.4 phần A Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN:

“ Cơ sở thường trú của doanh nghiệp nước ngoài là cơ sở sảnxuất, kinh doanh mà thông qua cơ sở này, doanh nghiệp nước ngoài tiến hành mộtphần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam mang lại thunhập, bao gồm:

- Chi nhánh, văn phòng điều hành, nhà máy, công xưởng,phương tiện vận tải, hầm mỏ, mỏ dầu, khí hoặc địa điểm khai thác tài nguyênthiên nhiên khác tại Việt Nam;

- Địa điểm xây dựng, công trình xây dựng, lắp đặt, lắp ráp;

- Cơ sở cung cấp dịch vụ, bao gồm cả dịch vụ tư vấn thôngqua người làm công hay một tổ chức, cá nhân khác;

- Đại lý cho doanh nghiệp nước ngoài;

- Đại diện tại Việt Nam trong trường hợp là đại diệncó thẩm quyền ký kết hợp đồng đứng tên doanh nghiệp nước ngoài hoặc đại diệnkhông có thẩm quyền ký kết hợp đồng đứng tên doanh nghiệp nước ngoài nhưngthường xuyên thực hiện việc giao hàng hoá hoặc cung ứng dịch vụ tại Việt Nam.

Trường hợp Hiệp định tránh đánh thuế hai lần mà Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết có quy định khác về cơ sở thường trú thìthực hiện theo quy định của Hiệp định đó.”

Căncứ các hướng dẫn trên, trường hợp Công ty có 01 Văn phòng đại diện tại Việt Namthì Công ty Olam International Singapo được xác định là có cơ sở thường trú tạiViệt nam thông qua Văn phòng đại diện này nên khi thanh tóan phí dịch vụ cho doanhnghiệp nội địa phải áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%, các dịch vụ này không đượcxem là dịch vụ xuất khẩu.

CụcThuế Thành phố thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại cácvăn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT 2;
- Lưu (TTHT, HC)
419- 2923/2012/tttg

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga