BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1578/TCT-CS
V/v hóa đơn, chứng từ.

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Tập đoàn viễn thông Quân Đội (Viettel).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1121/VTQĐ-TC ngày 03/4/2013 và công văn số 3360/VTQĐ-TC ngày 05/11/2012 của Tậpđoàn viễn thông Quân Đội (Viettel) đề nghị hướng dẫn vướng mắc về hóa đơn bánhàng hóa, dịch vụ và điều chỉnh doanh thu tính thuế GTGT. Về vấn đề này, sau khibáo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cungứng dịch vụ hướng dẫn về lập hóa đơn như sau:

"a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinhdoanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơntheo hướng dẫn tại Thông tư này.

b) Người bán phải lập hóa đơn khibán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng đểkhuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng,trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóaluân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hìnhthức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nộidung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùngmàu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phảiliên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéophần còn trống (nếu có).

c) Hóa đơn được lập một lần thànhnhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóađơn có cùng một số.

d) Hóa đơn được lập theo thứ tựliên tục từ số nhỏ đến số lớn".

Theo trình bày của Tập đoàn viễnthông Quân Đội (Viettel) thì Viettel cung cấp dịch vụ thanh toán cước điệnthoại cho khách hàng, khách hàng thanh toán cước trả sau bằng hình thức giántiếp qua thẻ cào (pay199, USSD, anypay, topup, loginfail, webportal). Khi bánthẻ cào cho khách hàng, Viettel đã xuất hóa đơn, hạch toán doanh thu và kê khaithuế GTGT, do đó Viettel không phải giao hóa đơn tương ứng với cước dịch vụ đãsử dụng cho khách hàng, đảm bảo khách hàng chỉ nhận hóa đơn 1 lần khi mua thẻcào.

Nhằm tiết kiệm tài nguyên hóa đơn,đơn giản hóa việc quản lý và báo cáo hóa đơn, Tổng cục Thuế nhất trí với đềxuất của Tập đoàn viễn thông Quân Đội (Viettel) được thực hiện như sau:

- Đối với doanh thu cước trả sauthanh toán bằng hình thức gián tiếp qua thẻ cào, khách hàng đã nhận hóa đơn,khi mua thẻ cào thì có thể lập hóa đơn tổng ghi nhận doanh thu và Bảng kê chitiết, căn cứ hóa đơn tổng để hạch toán doanh thu, kê khai nộp thuế GTGT đầu ra.

- Đối với doanh thu cước trả sauthanh toán bằng hình thức gián tiếp qua thẻ cào, nếu Viettel khi bán thẻ trảtrước đã hạch toán doanh thu, kê khai nộp thuế GTGT thì hàng tháng Viettel căncứ bảng kê chi tiết cước dịch vụ viễn thông cước trả sau được thanh toán bằngthẻ trả trước trong kỳ để điều chỉnh giảm doanh thu cung cấp dịch vụ chịu thuế GTGT,thuế GTGT phải nộp.

- Đối với doanh thu cước trả sauthanh toán bằng hình thức gián tiếp qua thẻ cào Viettel được thay thế liên 1hóa đơn bằng bảng kê chi tiết số hóa đơn đã lập. Bảng kê được lưu giữ cùng vớihóa đơn để cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết. Viettel phải đảm bảođầy đủ các thông tin chi tiết trên Bảng kê, được thay thế liên 1 hóa đơn bằngbảng kê chi tiết số hóa đơn đã lập. Chi tiết mỗi số hóa đơn đã lập liên giaokhách hàng được thể hiện trên một dòng của Bảng kê với đầy đủ các tiêu thứcnhư: Tên, địa chỉ khách hàng; Mã khách hàng; Mã số thuế đối với khách hàng cómã số thuế); Số hóa đơn, Ngày lập hóa đơn; Tiền dịch vụ chưa có thuế GTGT; ThuếGTGT; Tổng cộng tiền thanh tra (đã có thuế GTGT).

Trên bảng kê phải có các tiêu thức:Tên đơn vị lập hóa đơn; Mã số thuế; Kỳ tính tiền cước dịch vụ; Ngày, tháng, nămlập bảng kê; Cộng số lượng hóa đơn trên một bảng kê.

Tập đoàn viễn thông Quân Đội(Viettel) chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của các nội dung trên hóađơn tổng và bảng kê chi tiết cước dịch vụ trả sau được thanh toán bằng thẻ càođối với từng khách hàng.

Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoànviễn thông Quân Đội (Viettel) được biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phươngđể được hướng dẫn cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST-BTC;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Vụ PC, KK, DNL, TVQT-TCT;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn