BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1578/TCT-PCCS
V/v: Trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Du Lịch Và Thương Mại Vinpearl

Trả lời công văn số 127/07/CV-VP JSC ngày 23/3/2007 của Công ty cồ phần du lịch và thương mại Vinpearl đề nghị hướng dẫn về thuế liên quan đến chuyển nhượng cổ phần Công ty đã góp vốn vào doanh nghiệp khác, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2.1, Mục III, Thông tư số 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán quy định:

“Các tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập gồm các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình, hoạt động kinh doanh trên mọi lĩnh vực (trừ công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ) có thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, như doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức kinh tế của các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, xã hội-nghề nghiệp tham gia đầu tư chứng khoán: hoạt động đầu tư chứng khoán tại các tổ chức này là hoạt động tài chính, do vậy, thu nhập từ đầu tư chứng khoán trong kỳ tính thuế phải gộp chung với thu nhập từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định chung.

Thu nhập chịu thuế từ đầu tư chứng khoán trong kỳ tính thuế được xác định bằng tổng giá trị chứng khoán bán ra trong kỳ trừ (-) tổng giá mua chứng khoán được bán ra trong kỳ trừ (-) chi phí mua bán chứng khoán cộng (+) lãi trái phiếu từ việc nắm giữ trái phiếu. Khoản thu nhập chịu thuế này không bao gồm phần lợi tức được chia đã chịu thuế thu nhập doanh nghiệp ở khâu trước và lãi trái phiếu thu được từ các loại phiếu thuộc diện miễn thuế theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ theo quy định trên thì:

- Công ty phải hạch toán riêng để xác định thu nhập từ đầu tư chứng khoán như hướng dẫn trên đây.

- Khoản thu nhập từ đầu tư chứng khoán nêu trên phát sinh trong kỳ tính thuế được gộp chung với thu nhập từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định và được bù trừ với số lỗ của hoạt động sản xuất kinh doanh khác cũng như khi xác định các ưu đãi về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần du lịch và thương mại Vinpearl biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế tỉnh Khánh Hoà;
- Lưu: VT, PCCS .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương