BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1578/TCT-TNCN
V/v hướng dẫn quy đổi thu nhập sau thuế ra thu nhập trước thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

Thời gian qua, Tổng cục Thuế nhận được một số ý kiến của cácCục Thuế đề nghị cần hướng dẫn rõ thêm về công thức quy đổi thu nhập sau thuếra thu nhập trước thuế theo Phụ lục số 01/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

1/ Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) vàcác văn bản hướng dẫn hiện hành thì thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương,tiền công được xác định căn cứ vào thu nhập chịu thuế, các khoản giảm trừ vàthuế suất. Trường hợp cá nhân ký hợp đồng lao động nhận lương không bao gồmthuế TNCN (thu nhập sau thuế) thì phải quy đổi ra thu nhập trước thuế để xácđịnh số thuế phải nộp.

2/ Thu nhập NET nêu tại Phụ lục 01/PL-TNCN nói trên là thunhập/tháng của cá nhân thực nhận theo hợp đồng chưa có thuế TNCN và không baogồm phần giảm trừ gia cảnh của cá nhân nộp thuế.

Do đó, đối với cá nhân ký hợp đồng nhận thu nhập không baogồm thuế TNCN, thực chất khoản thu nhập này có cả khoản giảm trừ gia cảnh, vìvậy cần tính trừ khoản giảm trừ gia cảnh, sau đó phần thu nhập còn lại (là thunhập NET) mới thực hiện quy đổi thành thu nhập trước thuế để tính thuế theoBiểu phụ lục nói trên.

Ví dụ: Ông A là cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương,tiền công được trả theo hình thức chủ lao động (Công ty) chịu trách nhiệm nộpthuế thay, tiền lương thực lĩnh của ông A là 19 triệu VNĐ/tháng. Ông A có nuôi2 người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh.

Việc quy đổi thành thu nhập trước thuế và xác định số thuếđược tính như sau:

- Thu nhập NET để quy đổi (không bao gồm gia cảnh) = 19 triệu - 7,2 triệu = 11,8 triệu.

- Thu nhập tính thuế (trước thuế) sau khi quy đổi tính theocông thức (không bao gồm gia cảnh) = (11,8 triệu - 0,75 triệu)/0,85 = 13 triệuđồng.

- Thuế TNCN phải nộp = {5 triệu x 5%} + {(10 triệu - 5triệu) x 10%} + {(13 triệu - 10 triệu) x 15%} = 1.200.000 đồng.

Như vậy, tổng thu nhập chịu thuế của ông A (đã bao gồm thuếTNCN) mà Công ty phải trả tính trong chi phí tiền lương của ông A là 20,2 triệuđồng (bao gồm 1,2 triệu đồng tiền thuế TNCN và 19 triệu đồng tiền lương ông Athực nhận).

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết và hướng dẫnthực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương