ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1579/LĐTBXH-DN
Về ghi bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Ông/Bà Hiệu trưởng các trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề
- Ông/Bà Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp có dạy nghề.

Để thống nhất trong cách ghi nộidung trong các bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề đối với các chươngtrình liên thông (Thực hiện theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày06/5/2008 của Bộ Lao động – TBXH về ban hành Quy định đào tạo liên thông giữacác trình độ dạy nghề), Sở Lao động – TBXH đề nghị các trườngghi đúng thờigian học liên thông trong nội dung “Khóa học từ tháng …/….. đến tháng …/…” củaBằng tốt nghiệp Trung cấp nghề cũng như Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề, và khôngghi thêm nội dung gì khác trên các văn bằng này.

Ghi chú: Trong trường hợp ngườisử dụng lao động yêu cầu thì người học có thể xuất trình chứng chỉ nghề, bằngnghề, bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề đã học trước đó.

Nơi nhận:
- Như trên
- Website Sở.
- Lưu: VT, PDN;

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG DẠY NGHỀ
Nguyễn Thành Hiệp