BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1579/TCHQ-GSQL
V/v: Tạm nhập xe vượt tiêu chuẩn định lượng

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2007

Kính gửi: Vụ Lễ tân - Bộ Ngoại giao.

Phúc đáp Công văn số 194/CV-NG-LT ngày02/03/2007 của Vụ Lễ Tân - Bộ Ngoại giao về đề nghị cho phép Đại sứ quán CH Séc được tạm nhập vượt tiêu chuẩn định lượng 01 xe ôtô, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Hải quan TP Hà Nội thì hiện Đại sứ quán CH Séc có 08 người, theo tiêu chuẩn định lượng quy định tại Thông tư số 04/TTLB ngày 12/02/1996 của liên Bộ Thương mại - Ngoại giao - Tài chính -Tổng cục thì Đại sứ quán được tạm nhập miễn thuế 03 xe ôtô và Sứ quán đã tạm nhập đủ 03 xe.

Xét thấy, Đại sứ quán có 08 người đã tạm nhập đủ 03 xe, vì vậy về đề nghị cho phép Đại sứ quán được tạm nhập xe vượt tiêu chuẩn định lượng tại thời điểm này là không phù hợp với số lượng người hiện có. Do vậy, Tổng cục Hải quan không nhất trí để Đại sứ quán được tạm nhập vượt tiêu chuẩn định lượng 01 xe ôtô.

Đề nghị Vụ Lễ Tân - Bộ Ngoại giao thông báo để Đại sứ quán CH Séc được biết.

Tổng cục Hải quan trân trọng sự phối hợp của Vụ Lễ Tân - Bộ Ngoại giao./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỜNG

Đặng Hạnh Thu