BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1579/TCT-TS
V/v: Nộp lệ phí trước bạ đối với dự án được gia đất

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế thành phố Cần Thơ

Trả lời công văn số 78 CT/THDT ngày 30/3/2006 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ về việc thu lệ phí trước bạ đất của các dự án khu dân cư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 3(d), mục III, Phần I Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ thì trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ là: “Đất được nhà nước giao cho các tổ chức, cá nhân sử dụng vào các mục đích sau đây: d/ Đất xây dựng nhà để bán mà tổ chức, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh nhà đã nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp xây dựng nhà để ở, để kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn hoặc cho thuê nhà và hoạt động kinh doanh khác)”.

Do đó, trường hợp các dự án được giao đất trước ngày thi hành Nghị định số 181/2005/NĐ-CP nhưng không xây nhà mà bán nền thì chủ Dự án không phải nộp lệ phí trước bạ đối với diện tích đất được giao; Người mua đất (nền nhà) phải nộp lệ phí trước bạ trước khi đăng ký quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trường hợp này nếu các đơn vị thực hiện dự án đã nộp lệ phí trước bạ đối với diện tích đất được giao thì Cục Thuế làm thủ tục thoái trả cho đơn vị.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Cần Thơ biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương