BỘ XÂY DỰNG

------------------

Số: 158/BXD-HĐXD

V/v: hỏi ý kiến trong công tác đấu thầu và chỉ định thầu xây lắp.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2010.

Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Định.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1241/SVHTTDL ngày 22/11/2010 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Định đề nghị hướng dẫn về đấu thầu và chỉ định thầu. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 11 Luật Đấu thầu đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Luật số 38/2009/QH12 Luật Sửa đổi bổ sung một số các điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản. Theo đó, không có quy định “nhà thầu tư vấn đã tham gia thiết kế kỹ thuật cuả dự án không được tham gia đấu thầu các bước tiếp theo,...”

Tại Khoản 7 Điều 36 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quy định đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước thì nhà thầu lập thiết kế không được ký hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình với chủ đầu tư đối với công trình do mình thiết kế, mà không có quy định không được thi công công trình do mình thiết kế. Do vậy, nhà thầu đã tham gia thiết kế vẫn được quyền tham dự thi công công trình do mình thiết kế nếu đủ điều kiện năng lực theo quy định.

Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu được quy định tại Điều 20 Luật Đấu thầu và Điều 40 Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Quý Sở nghiên cứu, thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP, Vụ HĐXD, (V.A.M - 03).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Bùi Phạm Khánh