BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 158/BXD-HĐXD
V/v: Giám sát lắp đặt trang thiết bị công trình.

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2009.

Kính gửi: Công ty TNHH APAVE Việt Nam và ĐôngNam á.

Trả lời văn bản số AVN/HN-DG/835/09 ngày 06/11/2009 của Côngty đề nghị giải thích về giám sát lắp đặt thiết bị công trình xây dựng, Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Luật Xây dựng thì thiết bịlắp đặt vào công trình bao gồm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ. Nhưvậy, trang thiết bị của công trình được hiểu là bao gồm cả thiết bị công trìnhvà thiết bị công nghệ.

Việc giám sát lắp đặt thiết bị công trình hay thiết bị côngnghệ phải do tổ chức có đủ điều kiện năng lực, cá nhân có chứng chỉ hành nghềtư vấn giám sát lắp đặt thiết bị công trình, thiết bị công nghệ theo quy địnhcủa Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầutư xây dựng công trình, Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009, Thông tư 22/2009/TT-BXD ngày 06/7/2009 của Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng giải thích để Công ty biết, nghiên cứu thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP,Vụ HĐXD(VAM - 04).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ Vinh