BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 158/BXD-KTXD
V/v: bù giá nhiên liệu trong chi phí máy thi công xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Xí nghiệp Xây dựng Tiến Thắng

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 41/CV ngày 28/9/2009của Xí nghiệp Xây dựng Tiến Thắng về việc bù giá nhiên liệu trong chi phí máythi công xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

- Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợpđồng đã ký kết và các quy định của Nhà nước có liên quan về hợp đồng trong hoạtđộng xây dựng.

- Trường hợp có nội dung chưa rõ trong hợp đồng đã ký thìhai bên thương thảo làm rõ để thống nhất thực hiện;

- Trường hợp áp dụng các hệ số điều chỉnh theo các Thông tưhướng dẫn của Bộ Xây dựng không phù hợp thì chủ đầu tư, tư vấn (nếu có) và nhàthầu căn cứ vào điều kiện cụ thể của hợp đồng, công trình để tính toán hệ số ápdụng cho hợp đồng, công trình cụ thể.

Căn cứ hướng dẫn trên, Xí nghiệp Xây dựng Tiến Thắng tổ chứcthực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh