BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 158/BXD-KTXD
V/v: Vướng mắc trong kết luận kiểm toán dự án Đường ống dẫn khí PM3 – Cà Mau.

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 474/VPCP –KTNN ngày19/01/2009 của Văn phòng Chính phủ và văn bản số 234/DKVN-HĐQT ngày 13/01/2009của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về vướng mắc trong kết luận kiểm toán dự án Đườngống dẫn khí PM3–Cà Mau. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thống nhất với đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại vănbản số 234/DKVN-HĐQT cụ thể như sau:

- Việc ký kết hợp đồng trọn gói Dự án đường ống dẫn khíPM3-Cà Mau giữa chủ đầu tư với nhà thầu Vietsovpetro dựa trên cơ sở thiết kếtổng thể FEED về nguyên tắc là phù hợp với thông lệ quốc tế, tính đặc thù củangành dầu khí và các quy định hiện hành.

- Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng trọn gói căn cứ vàokhối lượng hoàn thành theo giai đoạn thực hiện hoặc hạng mục công trình hoànthành, kế hoạch thanh toán và phiếu đề nghị thanh toán của tổng thầu (khôngphải thanh toán theo khối lượng và đơn giá chi tiết).

- Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khối lượng thìđiều chỉnh khối lượng phát sinh theo qui định của hợp đồng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Văn phòng Chínhphủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định./.

Nơi nhận:
 - Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- BCĐ Nhà nước các dự án trọng điểm Dầu khí;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Lưu VP - BXD, Vụ KTXD, TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang