TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------
Số: 158/GSQL-TH
V/v: Xin bổ sung C/O mẫu E
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:
Công ty TNHH Dây Lưới Thép Quang Toàn Nam Định
(Đ/c: Đường N5, Khu Công nghiệp Hòa Xá, Tỉnh Nam Định)

Trả lời công văn không số ngày 27/12/2013 của Công ty TNHH Dây Lưới Thép Quang Toàn Nam Định; trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan Thanh Hóa tại công văn số 187/HQTH-NV ngày 24/1/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:
Tại Điểm 1 công văn số 1493/BTC-TCHQ ngày 29/1/2013 của Bộ Tài chính về tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhập khẩu thép chứa nguyên tố Bo quy định:"Yêu cầu người khai hải quan xuất trình C/O tại thời điểm đăng ký tờ khai đối với các mặt hàng thép có chứa nguyên tố Bo nhập khẩu, không được phép gia hạn chậm nộp C/O".
Đối với mặt hàng thép hợp kim có chứa nguyên tố Bo do Công ty nhập khẩu tại tờ khai số 27/NKD01 ngày 15/1/2013 tại Chi cục Hải quan Nam Định thuộc Cục Hải quan Thanh Hóa, tại thời điểm đăng ký tờ khai do Công ty không xuất trình được C/O mẫu E nên cơ quan Hải quan đã tính lại thuế theo thuế xuất nhập khẩu ưu đãi 10% và không chấp nhận việc Công ty nộp bổ sung C/O mẫu E để tính lại thuế theo thuế suất ưu đãi đặc biệt là đúng quy định.
Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa (để biết);
- Lưu: VT, TH (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn