THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 158/TTg-CN
V/v Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 49/BKHĐT-QLKKT ngày 07 tháng 01 năm 2021) về Đ án điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nng như sau:

a) Điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Hòa Nhơn tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang từ 393,57 ha xuống 360,59 ha.

b) Bổ sung khu công nghiệp hỗ tr khu công nghệ cao Đà Nng với quy mô diện tích là 58,531 ha vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp.

c) Việc điều chỉnh diện tích các khu công nghiệp Hòa Cầm, khu công nghiệp Hòa Ninh và khu công nghiệp Hòa Cầm - giai đoạn 2 thuộc thm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng và thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 11 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế.

2. Ngoài các khu công nghiệp đã được điều chỉnh tại điểm 1 nêu trên, các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nng tại Quyết định s 555/TTg-CN ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.

3. Ủy ban nhân dân thành phĐà Nng:

a) Chịu trách nhiệm về tính chính xác của quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh, b sung quy hoạch các khu công nghiệp; đảm bảo sự phù hp, tính khả thi, liên kết, đồng bộ; kế thừa và khả năng tích hp của phương án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát trin khu công nghiệp trên địa bàn thành ph trong nội dung quy hoạch thành phố Đà Nng thời kỳ-2021 - 2030 theo quy định của pháp luật vquy hoạch. Không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện.

b) Thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập, xây dựng khu công nghiệp theo từng giai đoạn, phù hp với khả năng thu hút đầu tư và tuân thủ các điều kiện, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP , quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và pháp luật có liên quan; đảm bảo đáp ứng các điều kiện đối với khu công nghiệp hỗ trợ theo quy định của Nghị định số 82/2018/NĐ-CP .

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục chuyển nhượng đất trong khu công nghiệp?

c) Chỉ đạo việc cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp quy mô, tiến độ và lộ trình triển khai dự án đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng khu công nghiệp.

d) Thực hiện đồng bộ việc quy hoạch, phát triển khu công nghiệp với các công trình nhà ở, xã hội và văn hóa thể thao cho người lao động trong khu công nghiệp; đảm bảo việc cung cấp hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngoài hàng rào phục vụ cho hoạt động của khu công nghiệp.

Yêu cầu các nhà đu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng tập trung xây dựng các công trình nhà máy xử lý nước thải tập trung của các khu công nghiệp trước khi đi vào hoạt động theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Có giải pháp ổn định đời sống và xây dựng phương án hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất.

đ) Tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành.

e) Chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục để sớm đầu tư xây dựng sau khi các khu công nghiệp được bổ sung vào quy hoạch phát triển khu công nghiệp; xem xét, huy động các nguồn vốn để đầu tư, phát triển đồng bộ hạ tầng khu công nghiệp theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và phù hp với quy định của pháp luật; đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai và thu hút đầu tư; đảm bảo sự đồng bộ với kết nối giao thông, đầu tư cho môi trường và xã hội; tránh tình trạng để đất hoang hóa, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân trong khu vực bị thu hồi đất, phát sinh khiếu nại, khiếu kiện.

g) Chỉ đạo việc cập nhật, bổ sung việc điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp trong quá trình triển khai lập quy hoạch thành phố Đà Nng theo quy đnh của Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.

h) Quản lý, sử dụng phần diện tích đưa ra khỏi quy hoạch phát triển khu công nghiệp theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- Các Bộ: TN&MTCT, XD, QP, GTVT, NN&PTNT;
- Ban quản lý KCNC và KCN Tp Đ
à Nng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ l
ý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
Các Vụ: TH, NN, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (3) Khanh

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

>> Xem thêm:  Kế toán và kiểm toán có gì khác nhau? Thách thức đối với kế toán, kiểm toán trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0