VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 158/VPCP-KTTH
V/v thuế nhập khẩu đối với mặt hàng giấy

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Hiệp hội giấy và bột giấy Việt Nam.

Xétđề nghị của Bộ Công thương tại công văn số 12355/BCT-CNN ngày 30 tháng 12 năm2008 về việc điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng giấy,thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng giao Bộ Tài chínhxử lý theo thẩm quyền và thủ tục quy định tại Điều 11 Nghị định số 149/2005/NĐ-CPngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuếxuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng