BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 158/XNK-TH
V/v thủ tục nhập khẩu gỗ từ Lào quá cảnh qua Campuchia vào Việt Nam

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Tổng cục Hải quan

Trả lời công văn số 2491/TCHQ-GSQLngày 10 tháng 5 năm 2013 của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục nhập khẩu gỗ từLào quá cảnh qua Campuchia vào Việt Nam, Bộ Công Thương nhất trí với đề nghịcủa Tổng cục Hải quan về việc giải quyết thủ tục nhập khẩu gỗ Lào quá cảnh quaCampuchia về Việt Nam: ngoài bộ hồ sơ hải quan theo đúng quy định, cơ quan Hảiquan căn cứ quy định trong Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ nước Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ký ngày 04 tháng11 năm 2008 để quản lý số lượng gỗ và giải quyết thủ tục nhập khẩu.

Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệmtrước pháp luật về nguồn gốc hợp pháp của lô hàng nhập khẩu.

Xin trân trọng cám ơn sự hợp táccủa Tổng cục Hải quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Tuấn Anh (để b/c);
- Lưu: VT, TH.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thanh Hải