BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1580/TCHQ-GSQL
v/v: In bìa giấy vở ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2006

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC NHẬP KHẨU MẶT HÀNG BÌAGIẤY VỞ ĐÃ IN SẴN Ở NƯỚC NGOÀI

Kính gửi:

Công ty cổ phần phát triển kinh tế hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam
Địa chỉ: tầng 8 số 14 Trần Bình Trọng, Hà Nội

Phúc đáp công văn số 122/CV-DV ngày 30/03/2006của Quý công ty về việc nhập khẩu mặt hàng bìa giấy vở đã in sẵn ở nước ngoài,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành LuậtThương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý muabán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, Thông tư số 34/1999/TT-BTMngày 15/12/1999 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg của Chính phủ về quy chế ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nướcvà hàng hóa xuất nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn có liên quan khác, đối vớiloại hình gia công:

- Người nhận gia công trong nước có thể nhậpkhẩu toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu cần thiết (bao gồm cả nhãn mác xuất xứ)để sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh theo hợp đồng gia công đã ký kết.

- Việc ghi tên nước sản xuất trên sản phẩm giacông cho nước ngoài theo đề nghị của bên đặt gia công phải được quy định cụ thểtrong hợp đồng gia công.

- Người đặt gia công phải chịu trách nhiệm trướcpháp luật về quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa và tên gọi xuất xứ của hàng hóa.

Tuy nhiên để ngăn chặn tình trạng giả mạo xuấtxứ Việt Nam và chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp, việc ghi tên nước sản xuất làViệt Nam trên sản phẩm gia công phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam:sản phẩm gia công phải đảm bảo tiêu chuẩn xuất xứ Việt Nam theo quy định tạiĐiều 8 và 9 Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ quy địnhchi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa.

Do vậy, nếu sản phẩm giấy vở do Công ty sản xuấttheo hợp đồng gia công với nước ngoài đáp ứng các quy định trên đây thì Công tyđược nhập khẩu nguyên liệu bìa đã in sẵn ở nước ngoài, trong đó có dòng chữ"made in Vietnam".

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Cục KTSTQ, ĐTCBL;
- Lưu: VT, GSQL (2 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc