BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1580/TCT-CS
V/v thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động xây dựng.

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH xây dựng N.Đ.G
(Đ/c: số 128/8 Bàn Cờ, phường 3, quận 3, TP.HCM)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 03/CV2013 ngày 20/02/2013 của Công ty TNHH xây dựng N.Đ.G đề nghị hướng dẫn vướngmắc về thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động xây dựng. Về vấn đề này, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Mục I phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Thời điểm đểxác định giá tính thuế GTGT theo hướng dẫn tại Mục I, Phần B này là thời điểmcơ sở kinh doanh đã chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa, dịch vụ(đối với trường hợp xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao côngtrình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành), khôngphân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền".

Tại Điểm 2, Mục I Phần B Thông tưsố 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thời điểm xácđịnh thuế GTGT như sau: "Đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệmthu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặthoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền".

Tại Khoản 1 và Khoản 5 Điều 8 Thôngtư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính quy định thời điểm xácđịnh thuế GTGT:

"Đối với xây dựng, lắp đặt làthời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xâydựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu đượctiền …".

Căn cứ hướng dẫn trên, ngày5/2/2013 Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số 760/CT-TTHT trả lờiCông ty TNHH xây dựng N.Đ.G về chính sách thuế; ngày 21/01/2013, Chi cục ThuếQuận 3 đã có công văn số 783/CCT-TTHT trả lời Công ty TNHH xây dựng N.Đ.G vềviệc lập hóa đơn. Nội dung trả lời của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh và Chicục thuế Quận 3 là phù hợp. Đề nghị Công ty TNHH xây dựng N.Đ.G thực hiện theohướng dẫn tại công văn số 760/CT-TTHT và công văn số 783/CCT-TTHT nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuếthành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH xây dựng N.Đ.G được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu VT, CS (2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân