VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1580/VPCP-KTN
V/v đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến quặng titan tại tỉnh Ninh Thuận

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ: Công thương, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận (các côngvăn số 5362/UBND-KT ngày 30 tháng 12 năm 2009 và 769/UBND-KT ngày 01 tháng 03năm 2010), ý kiến các Bộ: Công thương (công văn số 0567/BCT-CNNg ngày 14 tháng01 năm 2010), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 217/BTNMT-ĐCKS ngày 20tháng 01 năm 2010) về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác vàchế biến quặng titan tại tỉnh Ninh Thuận, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ýkiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung các khu vực quặng sa khoáng titan có diệntích 43,45 km2thuộc huyện Ninh Phước và huyện Thuận Nam, tỉnh NinhThuận và 03 nhà máy chế biến pigment và xỉ titan vào Quy hoạch phân vùng thămdò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn 2007 - 2015, địnhhướng đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 104/2007/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2007; titan tại khu vực nêu trên thuộc danhmục các mỏ thăm dò, khai thác quy mô công nghiệp giai đoạn 2007 - 2015.

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận chủ trì phối hợp vớicác cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn chủ đầu tư lập dự án đầu tư xây dựngcông trình các dự án chế biến pigment và xỉ titan trên cơ sở tính toán, cân đốinguồn tài nguyên khoáng sản, thị trường, công nghệ áp dụng và hiệu quả kinh tế;kiểm soát chặt chẽ hoạt động khoáng sản, khai thác titan theo đúng quy định củapháp luật, bảo đảm tiến độ giải phóng nhanh mặt bằng xây dựng các công trìnhtrên mặt đặc biệt là nhà máy điện hạt nhân trước năm 2014 và các công trìnhkhác như điện gió, hạ tầng khu du lịch theo tiến độ đầu tư.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơquan liên quan xem xét những vấn đề cụ thể liên quan đến đề án thăm dò quặngtitan tại các khu vực nêu trên để cấp giấy phép thăm dò theo quy định hiệnhành; Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận lựa chọn doanh nghiệp có đủ năng lực,kinh nghiệm, khả năng tài chính để thăm dò, khai thác vùng nguyên liệu, ưu tiêncác nhà đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất pigment đến sản xuất xỉ titan.

Việc cấp phép khai thác chỉ được xem xét sau khi Báo cáothăm dò, trữ lượng mỏ tại các khu vực nêu trên được Hội đồng Đánh giá trữ lượngkhoáng sản phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnhNinh Thuận và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ: ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý