BỘ TÀI CHÍNH
-------
Số: 15800/BTC-TCHQ
V/v: Xử lý hàng hóa tồn đọng tại các doanh nghiệp CPN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: UBND thành phố Hồ Chí Minh.
Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong việc xử lý hàng hóa tồn đọng tại các doanh nghiệp, trong khi chờ Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng tại cảng biển Việt Nam, cảng hàng không Việt Nam, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh, kho ngoại quan, Bộ Tài chính kính đề nghị:
UBND thành phố Hồ Chí Minh căn cứ Thông tư số 33/2004/TT-BTC hướng dẫn xử lý hàng hóa, hành lý, tài sản tồn đọng không có người nhận tại cảng hàng không Việt Nam chỉ đạo Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương thành lập Hội đồng xử lý đối với hàng hóa tồn đọng tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để tránh thiệt hại cho doanh nghiệp.
Bộ Tài chính trân trọng sự hợp tác của Quý Ủy ban./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan (để theo dõi);
- Sở Tài chính TP.HCM (để thực hiện);
- Hiệp hội CAPEC (thay trả lời); (Đ/c: Tại Công ty UPS Số 18A Đường Cộng Hòa, Q. Tân Bình, TP.HCM)
- Lưu: VT, TCHQ.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGĐỗ Hoàng Anh Tuấn