BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------------
Số: 1581/TCHQ-TVQT
V/v: Sử dụng tờ khai NK, XK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
Theo quy định tại Quyết định số 3128/QĐ-TCHQ ngày 30/12/2011 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy chế in, phát hành, quản lý sử dụng ấn chỉ trong ngành Hải quan thì các mẫu tờ khai nhập khẩu, tờ khai xuất khẩu và phụ lục tờ khai nhập khẩu, tờ khai xuất khẩu thuộc loại ấn chỉ bán thu tiền.
Tuy nhiên, theo hướng dẫn tại Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì người sử dụng có thể tự in các mẫu tờ khai Hải quan trên hệ thống thông tin khai hải quan hoặc từ trang website của cơ quan Hải quan.
Do vậy, để thống nhất trong việc sử dụng các mẫu tờ khai mới, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:
1. Đối với các mẫu tờ khai mới (mẫu HQ/2012-XK; HQ/2012-NK; HQ/2012-PLXK; HQ/2012-PLNK; HQ/2012-TKSĐBS); Các đơn vị chủ động hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tự in các mẫu tờ khai theo mẫu đã được hướng dẫn tại Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 trên hệ thống thông tin khai hải quan hoặc từ trang website của cơ quan Hải quan. Trường hợp người sử dụng không tự in được các mẫu tờ khai này thì cơ quan Hải quan có trách nhiệm in từ hệ thống và cấp phát cho các doanh nghiệp phục vụ công tác nghiệp vụ Hải quan.
2. Đối với mẫu phiếu ghi kết quả kiểm tra (mẫu HQ/2012-PGKQKT): Các đơn vị tự in trên hệ thống theo mẫu đã được quy định để phục vụ công tác nghiệp vụ.
3. Đối với các mẫu tờ khai cũ (mẫu HQ/2002-XK; HQ/2002-NK; HQ/2002-PLXK; HQ/2002-PLNK); Đề nghị các đơn vị tiến hành thu hồi để thanh hủy theo quy định đối với ấn chỉ hết giá trị sử dụng.
Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TVQT (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI VỤ QUẢN TRỊ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thu Hương

>> Xem thêm:  Mua đất thuộc quy hoạch, nằm trong hành lang an toàn đường sắt đô thị khi thu hồi có được bồi thường ?

>> Xem thêm:  Sử dụng đất ổn định từ năm 1990 đến nay nhưng không có GCNQSĐ có được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi không?