BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1581/TCT-CS
V/v chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 338/CT-TTHTngày 05/04/2013 của Cục thuế tỉnh Cà Mau đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chứngtừ thanh toán qua ngân hàng đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu. Về vấn đềnày, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1, Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn "Điều kiện khấutrừ hoàn thuế đầu vào của hàng hóa dịch vụ xuất khẩu" quy định:

"Đối với trường hợp ủy thácxuất khẩu là hợp đồng ủy thác xuất khẩu và biên bản thanh lý hợp đồng ủy thácxuất khẩu (trường hợp đã kết thúc hợp đồng) hoặc biên bản đối chiếu công nợđịnh kỳ giữa bên ủy thác xuất khẩu và bên nhận ủy thác xuất khẩu có ghi rõ: sốlượng, chủng loại sản phẩm, giá trị hàng ủy thác đã xuất khẩu; số, ngày hợpđồng xuất khẩu của bên nhận ủy thác xuất khẩu ký với nước ngoài; số, ngày, sốtiền ghi trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng với nước ngoài của bên nhận ủythác xuất khẩu; số, ngày, số tiền ghi trên chứng từ thanh toán của bên nhận ủythác xuất khẩu thanh toán cho bên ủy thác xuất khẩu; số, ngày tờ khai hải quanhàng hóa xuất khẩu của bên nhận ủy thác xuất khẩu".

Đề nghị Cục thuế tỉnh Cà Mau căn cứvào văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT để hướng dẫn đơn vị thực hiện theoquy định.

Trường hợp còn vướng mắc cần xin ýkiến của Tổng cục Thuế, đề nghị Cục Thuế nêu rõ tình hình thực tế liên quan đếnviệc xử lý về thuế và đề xuất phương án giải quyết cụ thể để Tổng cục tổng hợp,hướng dẫn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Cà Mau được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân