VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1581/VPCP-KTN
V/v bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản titan

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Quảng Trị (công văn số 3869/UBND-NN ngày 31 tháng 12 năm 2009), ý kiến cácBộ: Công Thương (công văn số 1080/BCT-CNNg ngày 26 tháng 01 năm 2010), Tàinguyên và Môi trường (công văn số 418/BTNMT-ĐCKS ngày 09 tháng 02 năm 2010) vềviệc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản titan, Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung 03 khu vực quặngsa khoáng titan tại thôn Cẩm Phổ, thôn Nhĩ Thượng xã Gio Mỹ và thôn Cang Gián,xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị (tổng diện tích 140,15 ha) vàoQuy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan giaiđoạn 2007 – 2015, định hướng đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệttại Quyết định số 104/2007/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2007; titan tại các khuvực nêu trên thuộc danh mục các mỏ thăm dò, khai thác quy mô công nghiệp giaiđoạn 2007 – 2015.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủtrì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét những vấn đề cụ thể liên quanđến đề án thăm dò quặng titan tại các khu vực nêu trên để cấp giấy phép thăm dòtheo quy định hiện hành; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị lựa chọn doanh nghiệpcó đủ năng lực, kinh nghiệm và khả năng tài chính để thăm dò.

Việc cấp phép khai thác chỉ đượcxem xét sau khi Báo cáo thăm dò, trữ lượng mỏ tại các khu vực nêu trên được Hộiđồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý