TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1582/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế.

TP.HCM, ngày 28 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

CN tại TP.HCM - Công ty TNHH OSG Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Nam Quốc Cang, Quận 1 - TP.HCM
Mã số thuế: 0102981520-001

Trả lời vănthư số 02-03/2013-CV ngày 01/03/2013 của Chi nhánh về chính sách thuế, Cục ThuếTP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 28Thông Tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hànhmột số Điều của Luật Quản lý Thuế quy định về việc xử lý số tiền thuế nộp thừa:

Người nộp thuế có quyềngiải quyết số tiền thuế, tiền phạt nộp thừa theo các cách sau:

a) Bù trừ sốtiền thuế, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền phạt còn nợ, kể cả bù trừgiữa các loại thuế với nhau.

-Trường hợp người nộp thuế được hoàn trả đồng thời có nghĩa vụ phải nộp cáckhoản thu khác, nếu có đề nghị bù trừ các khoản được hoàn trả với khoản phảinộp thì phải lập Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT banhành kèm theo Thông tư này, trong đó ghi rõ nội dung phần đề nghị bù trừ chokhoản phải nộp, gửi cơ quan thuế nơi hoàn trả để xem xét giải quyết. Cơ quanthuế ban hành Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN theo mẫu số 02/QĐHT banhành kèm theo Thông tư này để vừa giải quyết hoàn thuế đồng thời kết hợp thu sốtiền thuế, tiền phạt còn nợ ngân sách nhà nước, gửi người nộp thuế.

...

b) Trừ vào sốtiền thuế, tiền phạt phải nộp của lần nộp tiếp theo.

Việc bù trừgiữa số tiền thuế, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế phải nộp của lần nộptiếp theo của cùng một loại thuế được thực hiện tự động trong hệ thống quản lýcủa cơ quan thuế. ”

Căncứ các quy định nêu trên, trường hợp Chi nhánh theo trình bày năm 2012 là đơnvị trực thuộc (trụ sở chi nhánh tại TP.HCM) hạch toán độc lập, từ năm 2013chuyển thành đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc của Công ty TNHH OSG ViệtNam (trụ sở chính tại Hà Nội), nếu trước khi chuyển đổi Chi nhánh độc lập có sốthuế TNDN nộp thừa thì được lập hồ sơ hoàn thuế theo quy định. Trường hợp Chinhánh muốn bù trừ số tiền thuế TNDN nộp thừa với số tiền thuế phải nộp của cácloại thuế khác thì đề nghị Chi nhánh thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm a Khoản2 Điều 28 Thông tư số 28/2011/TT-BTC nêu trên (không được chuyển bù trừ số thuếTNDN nộp thừa của Chi nhánh với số thuế TNDN phải nộp phát sinh của Công ty OSGViệt Nam tại Cục Thuế Hà Nội).

CụcThuế TP thông báo Chi nhánhbiết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KTT 2;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, HC).
443-59609 (11.03.2013).Vhdchau

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga