BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1582/TCHQ-KTTT
V/v thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Việt Hà
 (số 62, ngõ 6/12, Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội)

Trả lời công văn số 1102/VH-CK ngày 12/2/2009 và công văn số 1302/VH-CK ngày 13/2/2009 của Công ty TNHH Việt Hà về việc thuế giá trị giatăng (GTGT) hàng nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc giảm 50% thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm cơ khílà tư liệu sản xuất thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 1, Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 3/3/2009, Bộ Tàichính đã có công văn số 2367/BTC-CST gửi Hải quan các Tỉnh, thành phố để hướngdẫn thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Việt Hà biết vàliên hệ trực tiếp với Cơ quan Hải quan nơi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩuhàng hoá để được giải quyết cụ thể ./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông