VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1582/VPCP-KGVX
V/v thúc đẩy sản xuất, ứng dụng và sử dụng thiết bị y tế sản xuất trong nước

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính.

Về đề nghị của Công ty TNHH thiết bị Việt Ba, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Y tế:

1. Đánh giá thực trạng sản xuất trang thiết bị y tế trong nước, đề xuất các giải pháp cụ thể để thúc đẩy sản xuất, ứng dụng và sử dụng trang thiết bị y tế sản xuất trong nước; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2019.

2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xử lý, trả lời các kiến nghị của Công ty TNHH Việt Ba (bản chụp kèm theo), báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong quý II năm 2019.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Y tế, Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

- Công ty TNHH thiết bị Việt Ba;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;
Trợ lý Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Cổng TTĐT; các Vụ: PL, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX (2), LT.

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng